Dvēseles karte.
Murray Stein


Sadaļas nosaukums "Dvēseles karte" nav nejaušs. Tas ir aizgūts no Junga analītiķa, Cīrihes Analītiskās psiholoģijas Starptautiskās skolas profesora, daudzu grāmatu autora un iedvesmojoša lektora Mureja Steina (Murray Stein) grāmatas. Domājot par daudzveidīgo psihes dzīvi, psihes procesu un psihes struktūras raksturojumu, Junga teorijas ietvarā un jungiānisma garā "Dvēseles karte", manuprāt, ir visatbilstošākais nosaukums.  

Vārda psihe nozīme grieķu valodā - ψυχή (psychḗ) ir dvēsele, elpa, dzīve . Kaut kas, bez kā cilvēks nevar būt cilvēks: nevar elpot un dzīvot. Cilvēks bez dvēseles ir kā zombijs - dzīvs mironis. Ja runājam par psihisko jeb dvēselisko telpu, mēs ņemam vērā kādu cilvēka esības daļu un kādu īpašu, ļoti nozīmīgu, līdz galam neizdibināmu pasauli. Tādējādi, dvēsele no vienas puses ir kaut kas nosakāms, bet no otras, kas pilnīgi netverams un jēdzieniski nesaturams. Dvēsele ir sava veida materiālās, ķermeniskās pasaules pretstats. Jēdziens psihisks psiholoģijā ir daudz konkrētāk apzīmēts, nekā tas latviešu valodā saprotams ar vārdu dvēselisks. Pasaules mākslā, literatūrā, filozofijā, reliģijā, psiholoģijā un citās zinātnēs ir daudz mēģinājumu iezīmēt, aprakstīt un it kā notvert dvēseles aprises, t.i., padarīt tās aprises saprotamākas, apzinātākas. Junga analītiskā psiholoģija arī piedāvā savu skatījumu uz cilvēka dvēseles struktūru,  a priori  pieņemot, ka psihes struktūras iedalījums ir svarīgs, bet tajā pat laikā tas ir nosacīts, īpaši, ja mēs runājam par bezapziņu. Bezapziņa ir viens no būtiskākajiem izpētes objektiem jungiānismā. K.G.Jungs Tavistokas lekcijās par neapzināto saka, ka bezapziņa ir bezgalīga vēstures dārgumu glabātāja. Ne tikai individuālās, bet arī visas cilvēces vēstures glabātāja. Jungs gan liek būt uzmanīgiem, veidojot spriedumus par neapzināto, jo viss, ko mēs domājam par bezapziņu, ir apziņas radīts un tādēļ aplūkojams kritiski. 

Savukārt, lietojot vārdu dvēseles karte, mēs it kā pārceļamies šīs plašās un bezgalīgās pasaules izpētes un jaunatklājumu asociācijās. M.Steins raksta, ka Jungs bieži sevi ir saucis par cilvēka dvēseles noslēpumu atklājēju, tādējādi, salīdzinot Jungu ar Kristoforu Kolumbu, iekšējās pasaules atklājēju. Jungiānistiem, psihe ir kā plaša teritorija, kas lielākoties vēl nav izzināta. Teritorija, kuru mēs mēģinām iezīmēt, izpētīt, empīriski pamatot un dot nosaukumus. Teritorija, kas mūs interesē un ko mēs vēlamies izzināt: Dvēseles/Psihes teritorija. 

Sākumā vēlos piedāvāt Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrības  izveidoto psihes struktūras attēlu, kurā tiek nosaukti būtiski Junga analītiskās psiholoģijas jēdzieni. Lai pietuvinātu iztēli, var mēģināt domās attēlu iztēloties kā apjomīgu, dinamisku un krāsainu. Atsevišķi struktūras elementi (persona, ego, kompleksi u.c.) savstarpēji mijiedarbojoties (vai saistībā ar ārējām- piem.,vides, citu cilvēku,  ietekmēm), lielākā vai mazākā mērā, izmaina savas kvalitātes un ietekmē citas struktūras vienības. Tādā veidā psihi var iztēloties kā esošu bezgalīgā attīstībā un pastāvīgā dinamikā. Līdzīgi kā Visuma attēlu projekcijas astronomijā. Visums šķiet statisks, bet tajā nemitīgi notiek izmaiņas. Kopumā it kā iezīmējas skaidra, noteikta struktūra ar kopīgiem fizikas nosacījumiem, kas attiecināmi uz visu kosmosa telpu. Liela daļa kosmosa ir izgaismota, un vēl lielāka ir tumsā, neredzama un pat nezināma. Pārnesot šo salīdzinājumu uz psihi - jo tālāk bezapziņā, jo grūtāk apziņai pieņemt tās izmērus, attālumus, noteikumus, neredzamos elementus un relativitāti. Arī Visuma robežas, līdzīgi kā Bezapziņas un dvēseles robežas kopumā, mēs nezinām.


Galvenie psihes struktūras elementi:


Zemapziņa jeb Bezapziņa. Patība. EgoPersona. Personīgā zemapziņa jeb bezapziņa. Kolektīvā bezapziņa. Kompleksi. Anima/Animus. Arhetipi.  Ēna.
Izmantotās atsauces:


Stein M. Jungian's map of soul. - USA, Carus Publish.,Company -1998., 244 p.

Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. пер. В.И.Менжулин -изд-во Рефл-бук, 1998. -295 с.

Junga Biedrība. http://jungabiedriba.lv -Junga analītiskās psiholoģijas biedrība. Dibināta 2013.gadā. Apvieno Latvijas jungiānistus: Junga analītiskos psihoterapeitus. Biedrības mājas lapā ir raksti par Junga analītiskās psiholoģijas pamatjēdzieniem, psihes struktūru.  
Sadaļa pakāpeniski, savā loģiskā ritumā papildinās.